Sứ mạng

Là đơn vị nòng cốt trong nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học quản lý giáo dục, phát triển chương trình, tài liệu, giảng dạy các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục các cấp; Chủ trì phát triển chương trình, giáo trình, tổ chức đào tạo cử nhân Quản lý giáo dục, Kinh tế giáo dục và sau đại học chuyên ngành Quản lý giáo dục của Học viện Quản lý giáo dục đạt chuẩn và chuyên nghiệp.

Tầm nhìn

Đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Khoa Quản lý của Học viện Quản lý giáo dục là nơi tập hợp các nhà khoa học đầu ngành về khoa học giáo dục, khoa học quản lý giáo dục có năng lực, khát khao cống hiến để xây dựng Khoa trở thành đơn vị làm việc chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, có uy tín cao trong nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học quản lý giáo dục, trong đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.

Lịch sử hình thành và phát triển

Thời kỳ tiền thân

Ngày 1 tháng 10 năm 1976, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường cán bộ quản lý giáo dục.

Năm 1977, Hiệu trưởng GS Nguyễn Ngọc Quang quyết định thành lập Tổ Cán bộ giảng dạy gồm giảng viên tất cả các bộ môn.

Năm 1979, Tổ bộ môn Quản lý Trường và tổ bộ môn Quản lý Ngành ra đời.

Năm 1983, Tổ bộ môn Lý luận quản lý giáo dục ra đời.

Năm 1990, do sự hợp nhất 3 đơn vị theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo, Trường Cán bộ quản lý giáo dục được đổi tên thành Trường Cán bộ quản lý Giáo dục và Đào tạo. Từ bộ môn Quản lý Trường và bộ môn Quản lý Ngành đã phát triển thành Khoa Nghiệp vụ quản lý GD-ĐT (gọi tắt là Khoa Nghiệp vụ quản lý), gồm các bộ môn:

 • Bộ môn Kế hoạch hóa hoạt động giáo dục
 • Bộ môn Tổ chức và cán bộ giáo dục
 • Bộ môn Chỉ đạo dạy học
 • Bộ môn Hành chính trong quản lý giáo dục
 • Bộ môn Kiểm tra và thanh tra giáo dục

Đến năm 1998, các Khoa được củng cố và sắp xếp lại. Trường có 3 khoa: Khoa Các khoa học cơ bản (gọi tắt là khoa Cơ bản); Khoa cơ sở lý luận của quản lý giáo dục và đào tạo (gọi tắt là khoa Cơ sở) và khoa Nghiệp vụ quản lý giáo dục và đào tạo (gọi tắt là khoa Nghiệp vụ). Khoa Cơ sở và Khoa Nghiệp vụ là tiền thân của khoa Quản lý hiện nay.

Trong đó, Khoa Nghiệp vụ gồm các bộ môn sau:

 • Bộ môn Kế hoạch và Tài chính
 • Bộ môn Chỉ đạo quá trình giáo dục – đào tạo
 • Bộ môn Thanh tra, kiểm tra và tổ chức nhân sự
 • Bộ môn Hành chính tổng hợp

Khoa Cơ sở gồm các bộ môn sau:

 • Bộ môn Lý luận quản lý giáo dục
 • Bộ môn Quản lý hành chính nhà nước
 • Bộ môn Hệ thống và bộ máy quản lý giáo dục
 • Bộ môn Thông tin quản lý giáo dục

Thời kỳ từ 2006 đến nay

Ngày 4 tháng 3 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ quyết định số 501/QĐ-TTg thành lập Học viện Quản lý giáo dục trên cơ sở Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo. Giám đốc Học viện đã quyết định thành lập Khoa Quản lý (trên cơ sở Khoa Cơ sở và Khoa Nghiệp vụ), bổ nhiệm PGS.TS Hà Thế Truyền làm trưởng khoa, ThS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh làm phó trưởng khoa; với những Bộ môn sau:

 • Bộ môn Khoa học quản lý
 • Bộ môn Khoa học Hành chính
 • Bộ môn Quản lý giáo dục
 • Bộ môn Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
 • Bộ môn Kinh tế học giáo dục

Và Bộ phận Văn phòng

Trải qua quá trình phấn đấu, phát triển và trưởng thành đội ngũ cán bộ của Khoa không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng. Năm 2010 khoa chỉ có 21 cán bộ giảng viên (trong đó trình độ: PGS.TS: 01; TS: 02; Th.S: 12, CN: 06) đến nay (4/2019), Khoa đã phát triển với số lượng 27 cán bộ, giảng viên (trong đó có 02 Phó giáo sư, GVCC; 08 Tiến sĩ; 10 NCS và  06 Thạc sỹ, 01 cử nhân). Nếu tính cả giảng viên kiêm nhiệm thường xuyên thì hiện nay khoa có 35 CB, GV.