Đại học

Tính đến thời điểm tháng 8 năm 2019, khoa đã đào tạo được 12 khóa đào tạo với hơn 2.581 sinh viên ở hai ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục, trong đó có 1931 sinh viên ngành QLGD đã tốt nghiệp. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành QLGD có việc làm là 92% (theo số liệu năm 2018).

Sau đại học

Trong công tác đào tạo sau đại học của Học viện với 10 khóa đào tạo tiến sĩ Quản lý giáo dục (tổng số 82 NCS, trong đó số đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tính đến tháng 5/2019 là 11); 20 khóa đào tạo thạc sĩ Quản lý giáo dục (với tổng số 1742 học viên; trong đó số đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ tính đến tháng 5/2019 là 1289 học viên).

Bồi dưỡng

Là đơn vị nòng cốt trong phát triển các chương trình bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cho ngành. Nhiều giảng viên của Khoa là trưởng các nhóm biên soạn chương trình và tài liệu giảng dạy theo các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục các cấp, trực tiếp tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cho các khóa học tại Học viện và các địa phương trong cả nước (số giảng viên của Khoa tham gia thực hiện các chương trình chiếm từ 60% đến 70% số giảng viên được huy động mỗi khóa).

Sứ mạng

Là đơn vị nòng cốt trong nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học quản lý giáo dục, phát triển chương trình, tài liệu, giảng dạy các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục các cấp; Chủ trì phát triển chương trình, giáo trình, tổ chức đào tạo cử nhân Quản lý giáo dục, Kinh tế giáo dục và sau đại học chuyên ngành Quản lý giáo dục của Học viện Quản lý giáo dục đạt chuẩn và chuyên nghiệp.

Tầm nhìn

Đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Khoa Quản lý của Học viện Quản lý giáo dục là nơi tập hợp các nhà khoa học đầu ngành về khoa học giáo dục, khoa học quản lý giáo dục có năng lực, khát khao cống hiến để xây dựng Khoa trở thành đơn vị làm việc chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, có uy tín cao trong nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học quản lý giáo dục, trong đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.

Xem thêm

LIÊN KẾT WEBSITE